SlokasMalolan Madhavan
Song on Hariharapura Lakshmui Narasimha
Lyrics. P. Sridevi prasad chennai
Singer :Raji chennai
Mirudangam:Master Arunesh chennai

Slokas